„Zdraví je bohatství.“ —  Ralph Smart

Projekty

Projekt GENAU – genderové audity

 

 

  • Cílem projektu bylo zrealizovat 9 genderových auditů (GA) dle metodického standardu GA. V devíti auditovaných subjektech analyzovat z genderové perspektivy organizační procesy a strukturu, identifikovat kritické oblasti a bariéry. Po vyhodnocení pak navrhnout konkrétní realizovatelné změny, které povedou k prosazování genderové rovnosti v praxi s cílem zlepšit spokojenost a loajalitu zaměstnaných osob, motivovanost a pozitivní prostředí v pracovním týmu, zvýšit výkonnost a efektivitu práce apod.
  • Genderový audit SZŠ Děčín – závěrečná zpráva
  • Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006285
  • Termín realizace: 1.9.2017 – 31.8.2018
  • Realizátor: Vzdělávací centrum GENESIA, z.s.

 

Projekt GENDER POINT na SZŠ Děčín

 

 

  • Cílem projektu je reagovat na zjištěné nedostatky v rámci již realizovaného GA v rámci Výzvy č. 50 a implementovat doporučení a postupy ze závěrečné zprávy tohoto GA. Toto realizovat prostřednictvím navržených KA – zřídit tzv. Gender point, realizovat 16 vzdělávacích akcí, 3 workshopy dobré praxe, zpracovat min. 4 strateg. dokumenty. Realizovat re-audit a vyhodnotit úspěšnost zavedených změn a konkrétních realizovaných výsledků a výstupů. Aktivitami podpořit min. 10 osob.

Projekt POKROK

  • Projekt je zaměřen na jednu z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.
  • Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014162     
  • Termín realizace:  1. září 2019 – 31. srpna 2021