„Zdraví je bohatství.“ —  Ralph Smart

Projekty

Projekty ESIF

název projektu: POKROK

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014162     

doba realizace :  1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.

název projektu: GENDER POINT na SZŠ Děčín

reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_130/0010519

termín realizace: 1.9.2019 – 31.3.2021

Cílem projektu je reagovat na zjištěné nedostatky v rámci již realizovaného GA v rámci Výzvy č. 50 a implementovat doporučení a postupy ze závěrečné zprávy tohoto GA. Toto realizovat prostřednictvím navržených KA – zřídit tzv. Gender point, realizovat 16 vzdělávacích akcí, 3 workshopy dobré praxe, zpracovat min. 4 strateg. dokumenty. Realizovat re-audit a vyhodnotit úspěšnost zavedených změn a konkrétních realizovaných výsledků a výstupů. Aktivitami podpořit min.10 osob.