szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Projekty

Projekt GENAU – genderové audity

 • Cílem projektu bylo zrealizovat 9 genderových auditů (GA) dle metodického standardu GA. V devíti auditovaných subjektech analyzovat z genderové perspektivy organizační procesy a strukturu, identifikovat kritické oblasti a bariéry. Po vyhodnocení pak navrhnout konkrétní realizovatelné změny, které povedou k prosazování genderové rovnosti v praxi s cílem zlepšit spokojenost a loajalitu zaměstnaných osob, motivovanost a pozitivní prostředí v pracovním týmu, zvýšit výkonnost a efektivitu práce apod.
 • Genderový audit SZŠ Děčín – závěrečná zpráva
 • Reg. číslo: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_050/0006285
 • Termín realizace: 1.9.2017 – 31.8.2018
 • Realizátor: Vzdělávací centrum GENESIA, z.s.

Projekt GENDER POINT na SZŠ Děčín

 • Cílem projektu je reagovat na zjištěné nedostatky v rámci již realizovaného GA v rámci Výzvy č. 50 a implementovat doporučení a postupy ze závěrečné zprávy tohoto GA. Toto realizovat prostřednictvím navržených KA – zřídit tzv. Gender point, realizovat 16 vzdělávacích akcí, 3 workshopy dobré praxe, zpracovat min. 4 strateg. dokumenty. Realizovat re-audit a vyhodnotit úspěšnost zavedených změn a konkrétních realizovaných výsledků a výstupů. Aktivitami podpořit min. 10 osob.


Projekt Šablony na zdrávce OPJAK

 • Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.
 • Reg. číslo: CZ.02.02.XX/00/22_003/0001727
 • Termín realizace: 1. 10. 2022 – 30. 6. 2025

Projekt POKROK

 • Projekt je zaměřen na jednu z kombinací následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.
 • Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0014162     
 • Termín realizace:  1. září 2019 – 31. srpna 2021l

 

Projekt Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji

 • Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl žáků se SVP vč. žáků nadaných.
 • Projekt řeší problematiku předčasných odchodů žáků ze vzdělávání, které jsou vzhledem ke struktuře obyvatelstva a počtu sociálně vyloučených lokalit v Ústeckém kraji značným problémem. Soustřeďuje se na problematiku společného vzdělávání, tak aby docházelo nejen k rozvoji žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) vč. žáků nadaných a jejich začlenění do školního prostředí, ale zároveň chce podpořit i pedagogické pracovníky v jejich odbornosti a metodickém vedení jak žáků se SVP, tak i nadaných žáků.

 • Cílem projektu je podpořit pedagogické pracovníky v rozvoji vědomostí, znalostí a kompetencí zaměřených na společné vzdělávání, zvýšit kvalitu vzdělávání v kraji s důrazem na školy vzdělávající vyšší podíl dětí a žáků se SVP vč. žáků nadaných, podpořit žáky se SVP v komunikačních dovednostech.

 • Dále projekt cílí na propojení vzdělávání s provázaností na trh práce (oblast kariérového poradenství), zmonitorování hlavních příčiny předčasných odchodů ze vzdělávání a snížení jejich množství.
 • Cílem projektu je také zvýšení kvality vzdělávání formou podpory vybraných aktivit škol jednotkovými náklady naplňujících opatření definovaná v krajském akčním plánu a školním akčním plánu.
 • Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
 • Aktivity projektu:

  – Řízení projektu
  – Rozvoj kariérového poradenství
  – Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání
  – Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání
  – Šablony SŠ a VOŠ III (Podpora škol formou jednotkových nákladů)

 • Reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 (ÚK IKAP B2)
 • Podrobné informace o projektu a jednotlivých klíčových aktivitách včetně realizovaných a plánovaných akcí naleznete zde.