szsdecin@szsdecin.cz | +420 412 709 351 

Výchovné poradenství

POMOC PRO ŽÁKY I RODIČE

ÚKOLY VÝCHOVNÉHO PORADCE

Výchovný poradce pomáhá s řešením výchovných a vzdělávacích problémů žáků. Je spojovacím článkem mezi rodiči a institucemi, které se zabývají odbornou péčí o děti a mládež (např. pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum, úřad práce, sociální kurátoři,…). Úzce spolupracuje s vedením školy, třídními učiteli, ostatními vyučujícími a metodikem primární prevence.

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA NAŠÍ ŠKOLE

Výchovný poradce: Ing. Tomáš Zíka
Konzultační hodiny pro žáky i rodiče – po předchozí dohodě kdykoliv

Konzultační témata:

 • problémy v oblasti učení, chování, osobní problémy – ty mohou souviset:

          s psychickým a sociálním dozráváním žáků 
          s přechodem a adaptací na nový typ školy

 • specifické poruchy učení a chování – doporučení do PPP nebo jiného odborného pracoviště (Škola po celou dobu studia přihlíží k vývojovým poruchám učení v souladu s doporučením příslušného poradenského zařízení. V přístupu a pomoci těmto žákům se škola řídí Metodickým pokynem MŠMT ČR ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování č. 13711/2001-24 a Směrnicí MŠMT ČR k integraci žáků se specifickými poruchami učení č. 13710/2001-24.)
 • kariérové poradenství – volba povolání, výběr dalšího studia, podání přihlášky na VŠ nebo VOŠ, pracovní příležitosti v ČR i v zahraničí, informace o vzdělávání
 

KDY SE OBRÁTIT NA VÝCHOVNÉHO PORADCE

nejčastější problémy:
– problémy ve škole (docházka, špatné známky, konflikty se spolužáky, neshody s učiteli …)
– osobní problémy (vztahy s rodiči, sourozenci, přáteli, nemoc, návykové látky …)
– volba povolání (výběr dalšího studia, zaměstnání, vyplňování přihlášek …)

podmínky jednání:
– přicházíte dobrovolně jako rovnocenní partneři
– vyslechnu vaše problémy a zaručuji mlčenlivost
– budu jednat ve vašem zájmu a s vaším souhlasem
– pomohu vám zajistit jednání s odborníky (psycholog, lékař, sociální pracovník …)
– problémy za vás nevyřeším, mohu pouze navrhnout možné způsoby řešení

KONTAKTY

 • Pedagogicko-psychologická poradna Ústeckého kraje, pracoviště Děčín, Čs. armády 1164/8, 405 02 Děčín I, tel. 412 532 071, http://www.pppuk.cz
  – provádí šetření žáků s výchovnými a výukovými problémy
  – diagnostikuje poruchy učení a chování
 • Linka bezpečí
  – pomáhá již řadu let dětem a mladým lidem
  – informace o sdružení Linka bezpečí na http://www.linkabezpeci.cz
  – tel. č. 800 155 155 (bezplatná Linka bezpečí)
  – tel. č. 283 852 222 (rodičovská linka)
 • Kariérové poradenství – volba povolání
  – prohlížejte www stránky jednotlivých škol
  – navštěvujte Dny otevřených dveří, informujte se u bývalých spolužáků
  – sledujte informace o školách a přijímacím řízení v denním tisku, v letácích

UŽITEČNÉ INTERNETOVÉ ADRESY