„Zdraví je bohatství.“ —  Ralph Smart

PRAKTICKÁ SESTRA
DENNÍ STUDIUM
PRAKTICKÁ SESTRA
DENNÍ STUDIUM
Previous
Next

Chceš pracovat s lidmi a pomáhat jim? Věnuj své úsilí studiu oboru praktická sestra a poznej skutečný pocit radosti z práce – pomáhej lidem, kteří to potřebují.

NIKDY JINDY V HISTORII NEBYLI ZDRAVOTNÍCI POTŘEBA TAK, JAKO PRÁVĚ DNES!

Vystuduj tento obor a staň se hrdinou dnešní doby! Kvůli všeobecnému nedostatku zdravotnického personálu budeš mít zaměstnání jisté v jakékoliv době a až zachráníš první život, budeš vědět, že veškeré úsilí, které v tomto studiu vynaložíš, se vyplatilo.

JSME U ZROZENÍ NOVÝCH ŽIVOTŮ
POMÁHÁME LIDEM
Previous
Next

Studiem tohoto oboru získáš teoretické a především praktické vědomosti a dovednosti, které jsou důležité pro uplatnění sebe sama na trhu práce i pro další vzdělávání. Nastartuj svou kariéru na naší škole!

Uplatnění do dokončení studia

zdravotnický asistent, praktická sestra

komunitní zdravotní péče

domácí zdravotní péče

zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb

zdravotnický pracovník v léčebnách dlouhodobě nemocných

zdravotnický pracovník v zařízeních geriatrické péče

zdravotníci v zařízeních hospicové a respitní péče

 

Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách. Nabídka uplatnění a specializací je velmi široká, a to např. v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapie, ošetřovatelství, nutriční terapeut… Odborná výuka probíhá v odborných moderních učebnách, odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. – především v nemocnici Děčín event. v Nemocnici Česká Lípa.

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Přihláška ke studiu se podává ředitelce školy do 1. 3. 2021 osobně nebo poštou. Přihláška ke stažení
Po tomto termínu obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou pozvánku k přijímací zkoušce se základními informacemi, s kritérii přijímacího řízení, s předpokládaným počtem přijatých uchazečů a registračním číslem, pod kterým bude uchazeč veden. Přihlášku je možné stáhnout si také z našich školních webových stránek. Do 1. kola přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen  a jednotná přijímací zkouška se nekoná. S přihláškou na obor Praktická sestra je nutné doložit přílohu o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Lékařské potvrzení_Příloha k přihlášce.pdf  

 

BENEFITY PRO ŽÁKY TOHOTO OBORU

Stipendium Krajské zdravotní a.s. pro 3. a 4. ročníky (ve 3. ročníku 2000 Kč měsíčně, ve 4. ročníku 4000 Kč měsíčně.) Oba stipendijní programy lze čerpat současně

1 sada zdravotnického oblečení (uniforma) zdarma od Krajské zdravotní a.s ve 3. ročníkuJAK OBOR VNÍMAJÍ NAŠI ŽÁCI