Uchazeči / Praktická sestra/Zdravotnický asistent (denní studium)

53-41-M/03 PRAKTICKÁ SESTRA (od 1. 9. 2019) 

53-41-M/03 Ptaktická sestra ( dříve Zdravotnický asistent )  Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném  vyhláškou č. 55/2011 sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Cíl studia: 

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.

Nabídka uplatnění a specializací je velmi široká:
např. v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapie, ošetřovatelství, nutriční terapeut, …

Velmi dobrá možnost uplatnění nejen v ČR, ale také v zahraničí

Povinné všeobecně vzdělávací předměty: 

 • Český jazyk
 • Literatura
 • Cizí jazyk (anglický nebo německý)
 • Občanská nauka
 • Dějepis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie 
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova.

Povinný volitelný předmět

 • Cizí jazyk 2 (anglický nebo německý)

Odborné předměty:

 • Somatologie
 • Psychologie a komunikace
 • První pomoc
 • Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena
 • Klinické obory
 • Výchova ke zdraví
 • Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)
 • Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)

Odborná výuka probíhá v odborných moderních učebnách, odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. - především v nemocnici Děčín event.. v Nemocnici Česká Lípa

Učební plán 2017-2018

Učební plán 2018-2019

Učební plán 2019 - 2020 Praktická sestra