Uchazeči / Praktická sestra/Zdravotnický asistent (dálkové studium)

53-41-M/03  PRAKTICKÁ SESTRA OD 1. 9. 2019

53-41-M/01 Zdravotnický asistent  jako dobíhající obor. Absolovent tohoto oboru bude zařazan  jako praktická sestra. 

Absolvent je způsobilý vykonávat povolání praktická sestra v rozsahu stanoveném  vyhláškou č. 55/2011 sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Cíl studia: 

 • Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí zdravotní péče i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.
 • Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách.
 • Nabídka uplatnění a specializací je velmi široká:
  např. v oborech všeobecná sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, porodní asistentka, fyzioterapie, ošetřovatelství, nutriční terapeut, …

Velmi dobrá možnost uplatnění nejen v ČR, ale také v zahraničí

Povinné všeobecně vzdělávací předměty: 

 • Český jazyk a literatura
 • Cizí jazyk maturitní (anglický a německý)
 • Základy latiny
 • Základy společenských věd
 • Dějepis
 • Matematika
 • Fyzika
 • Chemie
 • Biologie a ekologie
 • Ekonomika
 • Informační a komunikační technologie
 • Tělesná výchova.

Odborné předměty:

 • Somatologie
 • Psychologie a komunikace
 • První pomoc
 • Mikrobiologie, epidemiologie a hygiena
 • Klinické obory
 • Výchova ke zdraví
 • Ošetřovatelství (interní a chirurgické obory)
 • Ošetřování nemocných (praxe v nemocnici od 3. ročníku)

Odborná výuka probíhá v odborných moderních učebnách, odborná praxe v Krajské zdravotní a.s. - především v nemocnici Děčín. 

Organizace výuky

Výuka je realizována formou konzultací a přednášek jednou krát týdně od 8:00 do 15:30 hod. Konkrétní den bude určen do 15.6. daného roku. Praktická výuka je součástí konzultačních dnů a probíhá ve smluvních zařízeních na území sídla školy. Ve druhé polovině června proběhne zápis do studia (přijatým studentům bude zaslána pozvánka).

ŠVP Zdravotnický asistent   

Učební plán