Přijímací řízení

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Ředitelka Střední zdravotnické školy v Děčíně vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení a podle § 60 odst. 2 stanovuje předpokládaný počet přijímaných uchazečů a jednotná kritéria pro školní rok 2019/2020 takto:

Přehled oborů
Kód  oboru Název oboru Forma vzdělávání Délka studia  počet přijímaných uchazečů
 53-41- M /03   Praktická sestra  denní 4 roky 60
53-41-M /03 Praktická sestra  dálková 5 let 30
53-41-M /03 Praktická sestra  dálková zkrácená 3 roky 30
75-41-M/01 Sociální činnost  denní 4 roky 30
75-41-M/01 Sociální činnost  dálková 5 let 30


Kritéria přijímacího řízení:

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky
 • Uchazeči budou přijati dle prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku ZŠ; Žák, který ve 2. pol.  8. tř. nebo v 1. pol. 9. tř. neprospěl, nebude přijat ke studiu.
 • Uchazeči budou vykonávat jednotnou přijímací zkoušku – písemný test z českého jazyka a literatury a písemný test z matematiky
 • Váha jednotné přijímací zkoušky a váha za prospěch ze ZŠ – 60% : 40%
 • Maximální možný počet získaných bodů celkem - 100 bodů.
 • (za jednotné přijímací zkoušky 60 bodů - CJL 30 b., MATEM 30 b.)(za průměrný prospěch na ZŠ - 40 b.)
 • Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost žáka ke studiu daného oboru  - viz příloha Lékařské potvrzení. Bez přílohy nemůže být přihláška přijata a bude vrácena k doplnění.
 • V případě rovnosti bodů na posledním přijímaném místě rozhodne o výsledném pořadí:
  • výsledek jednotné přijímací zkoušky
  • poslední lepší hodnocení z předmětů v pořadí: český jazyk, matematika, cizí jazyk a biologie (přírodopis)

 Termíny jednotné přijímací zkoušky pátek 12. dubna a pondělí 15. dubna 2019

 • Přihlášku ke studiu je nutné odevzdat ředitelce školy do 1. března 2019
 • Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky - 13. května a 14. května 2019

Příjímání uchazečů - cizinců

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 školského zákona, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura.  Povinnost školy ověřit rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, není dotčena. V rámci kritérií podle § 60 odst. 2 písm. a) stanoví ředitelka školy způsob hodnocení jednotné zkoušky cizinců podle věty první.

Ředitelka školy pro hodnocení výsledku jednotné zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.

Informace pro uchazeče

 • Přihláška ke studiu se podává ředitelce školy do 1. 3. 2019 osobně nebo poštou.
  Po tomto termínu obdrží zákonný zástupce uchazeče poštou pozvánku k přijímací zkoušce se základními informacemi, s kritérii přijímacího řízení, s předpokládaným počtem přijatých uchazečů a registračním číslem, pod kterým bude uchazeč veden. 
 • Přihlášku je možné stáhnout si také z našich školních webových stránek,
 • Do 1. kola přijímacího řízení může uchazeč podat celkem dvě přihlášky  Přihláška ke stažení)
 • V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen. 
 • S přihláškou na obor Praktická sestra je nutné doložit přílohu o zdravotní způsoblosti ke studiu oboru Lékařské potvrzení_Příloha k přihlášce.pdf  
 • Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče.
 • Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku ředitelce školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Pokud tato lhůta uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.